1. Yeşil Yıldız Nedir?

 

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri" projesi ve "Sürdürülebilir Turizm" kapsamında; çevreye duyarlı konaklama tesislerine verilen bir tür «Çevre Etiketi» uygulamasıdır.

22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2008/3) doğrultusunda verilmektedir.

Yeşil Yıldız Bilgilendirme Videosuna Buradan Ulaşabilirsiniz

Yeşil Yıldız Öz Değerlendirme Formu'nu doldurmak için tıklayınız ​​​

 

GS1.jpg

 

 

2. Yeşil Yıldız Belgesi Neden Önemlidir

 

 • Su tüketiminde tasarruf sağlamak
 • Doğal kaynakların doğru ve tutumlu kullanımını sağlamak
 • Enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak
 • Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını sağlamak
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve geri dönüşümlü maddelerin kullanımının teşvik edilmesini sağlamak
 • Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından başlayarak çevreye duyarlı şekilde planlanmalarını sağlamak
 • Geniş kapsamlı bir yaklaşımla çevreyi korumak
 • Çevre bilincinin geliştirilmesi ve bu bilince sahip olan tüketici kitlesi tarafından tercih edilmek
 • İşletme ölçeğinde orta vadeli maliyetleri azaltmak
 • Tesis çalışanlarının bilinçlenmelerini sağlamak
 • İş gücünün ev verimli şekilde kullanımını sağlamak
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan Elektrik Enerjisi Desteğinden faydalanmak
 • Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek  

Ve hepsinden önemlisi geleceğimiz olan çocuklarımıza "Yeşil Bir Miras" bırakabilmek için önemlidir!

GS2.jpg

 

 

3. Yeşil Yıldız Belgesini Kimler Alabilir?

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış olan "Turizm İşletmesi Belgesi" sahibi tesisler, gerekli kriterleri bir araya getirdikleriı taktirde "Yeşil Yıldız Belgesi" alabilirler.

GS3.jpg

 

 

4. Türkiye'deki Yeşil Yıldızlı Oteller

 

GS4.jpg

Yeşil Yıldızlı Otel/Bakanlık Belgeli Tüm Oteller (31.07.2​014 itibari ile ve sürekli artış göstermektedir.)

 

Tüm Türkiye’deki Yeşil Yıldızlı Otel Sayısı Toplam: 121

Yeşil Yıldızlı Otel Olan Toplam Sehir Sayısı: 19​

 

 

 

5. Yeşil Yıldız Belgesi Nasıl Alınır?

 

GS5.jpg

 

 

1-  Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ Madde 4" kapsamında istenilen belgeler ile hazırlanan dosyayı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine sunmak. Sunulan dosyada bulunması gereken belgeler;

 • Başvuru dilekçesi.
 • İşletmenin çevre politikası ve eylem planı, bu plan doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren raporlar.
 • Tesiste eylem planını uygulayacak özel ya da tüzel kişiye ait bilgiler.
 • Eylem planının uygulamasını temin etmek için personele verilen eğitimlere ilişkin bilgi ve belgeler.
 • Çevreye duyarlı atık su planı, bu konu ile ilgili idari birimden alınmış yazı.
 • İşletmede kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının düzenli olarak yapıldığına dair kayıtlar ve bakım raporları.
 • İşletmenin su, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verilerin kullandığına ve izlendiğine ilişkin (kapalı alan m² başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar.
 • İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim veya ağırlık olarak) denetim altında tutulduğuna ve verilerin toplandığına ilişkin (kapalı alan m² başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar.
 • Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (kapalı alan m²   başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar.
 • Tesiste kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımların düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. belgeler.
 • Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin belgeler.
   

2- Dosyanın Bakanlık görevlileri tarafından değerlendirilmesi,

3- Başvuru dosyası;

 • Uygun bulunmaz ise gerekçeli olarak iade edilir.
 • Uygun bulunan dosya için tesise bir 'denetim günü' belirlenir.

4- Denetimde, tebliğ kapsamı, kriterler ve puanlama esasları kontrol edilir,

5- Denetim sonucu yeterli puanı toplayarak uygun bulunan tesisler için ''Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi (Yeşil Yıldız)'' düzenlenir.

6- Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi sahibi işletmeler iki yılda bir yeniden sınıflandırılır.

!!! "Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgeli işletmelere elektrik enerjisi desteği hakkında karar" kapsamında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerjisi bedellerinin bir kısmının (tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark kadar) bütçeden karşılanması temin edilmektedir.​

GS61.jpg

 

 

6. Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formu

 

A- GENEL YÖNETİM

    Puan
1* İşletmelerin çevre politikası ve eylem planının olması, 5 puan
2* Eylem planının uygulanması;  
  Uygulayacak özel bir yetkilinin olması (Konusunda eğitim almış, Çevre Mühendisi, Enerji Verimliliği Uzmanı, Biolog, Ziraat Mühendisi vb.), 10 puan
  Bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması (İşletmede uygulamadan sorumlu bir yetkili ile birlikte), 7 puan
3* İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri toplaması ve izlemesi (Kapalı alan m² başına veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması), 5 puan
4* İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlenmesi ve verilerin toplanması (Kapalı alan m² başına veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması), 5 puan
5* Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlenmesi ve verilerin toplanması (Kapalı alan m² başına veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması), 5 puan
6 İşletmenin uluslararası kabul gören çevre yönetim sertifikalarına sahip olması (EMAS, ISO 14000, ISO 14001, Mavi Bayrak gibi), (Her sertifika 3 puan, toplam 9 puanı geçemez) Azami 9 puan
7 Tesise hizmet veren veya mal tedarik eden ana firmaların en az bir tanesinin çevre yönetim sertifikasına sahip olması (EMAS, ISO 14001 gibi), 3 puan
8 İşletmenin enerji ve su tüketimini hesaplamak ve izlemek için ilave sayaç ve ölçü aletleri kullanılması, (Mutfak, çamaşırhane, konaklama üniteleri, bahçe, teknik üniteler vb. her biri 2 puan, toplam 6 puanı geçemez) Azami 6 puan
9 İşletmenin çevreye duyarlılık çalışmalarının ödül kazanması, 2 puan
10 Yerel yönetim veya idareler veya yörede bulunan diğer tesislerle çevreye duyarlılık konusunda ortak çalışma ve etkinlikler düzenlemek, 5 puan
11 Çevre koruma organizasyonlarına düzenli olarak katkıda bulunmak veya bu organizasyonlara düzenli olarak katılmak (Dernek, vakıf, vb.),(Her biri 2 puan, toplam 6 puanı geçemez.) Azami 6 puan
12* Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat ve donanımların (enerji, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolapları, asansörler vb.) koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yetkili servise veya konusunda eğitim almış uzman kişilere yaptırılması, 5 puan
13 Isıtma kazanının ve brülörün yılda en az bir defa periyodik olarak bakımının yetkili kişilere yaptırılması ve kazan bacasından açığa çıkan emisyonların yetkili kuruluşlar tarafından ölçülüp raporlanması, 5 puan
​ 

 

B-EĞİTİM

 

     
14* İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele periyodik olarak eğitim verilmesi, 5 puan
15 Personelin olası su sızıntılarının belirlenmesi ve hemen önlem alınması konusunda eğitilmesi, 2 puan
16 İşletme personelinin, deterjan ve dezenfektanları kullanırken paketlerinde veya kutularında önerilen kullanım miktarlarını aşmamaları ve kullanım yöntemleri konusunda eğitilmeleri, 2 puan
17 Tesisin mutfak ve teknik bölümlerinde kullanılan cihazların tasarruflu ve verimli kullanılması konusunda personele eğitim verilmesi, 2 puan
18 Misafirlere tesise gelişte, resepsiyonda çevreye duyarlılık politikası ve alınan önlemler hakkında bilgi verilmesi, çevresel politika için destek istenmesi ve müşterilerin katılımının sağlanılması, 3 puan
19 Çocuk misafirlere yönelik çevreye duyarlılık konusunda eğitim ve etkinliklerin yapılması, 3 puan

 

C-TESİSİN YATAK ODALARINDAKİ DÜZENLEMELER

 

     
20 Misafirlere, odalarda kolayca görebilecekleri bir yerde çevreye duyarlılık çalışmalarının yazılı, görsel-işitsel olarak duyurulması (Gazete, dergi, broşür, kapalı devre kanal vb.), 2 puan
21 Misafirlerin, tesisin çevreye duyarlılık çalışmaları hakkında görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi (anket vb.), 3 puan
22 Soğutma ve havalandırmanın (klima vb.), pencere ve kapıların açılması durumunda otomatik kapanması, 4 puan
23 Soğutma ve havalandırma sistemlerinde otomatik kapatma bulunmayan tesislerde, müşterilere kapı ve pencerelerin açılması halinde, soğutma ve havalandırmanın kapatılmasını hatırlatan bilgilendirme, 1 puan
24 Odalarda elektrik sisteminin, müşteri odadan ayrıldığında otomatik olarak kapanması(Enerji tasarruf sistemi), 6 puan
25 Enerji tasarruf sistemi bulunmayan tesislerde, müşterilere odadan çıkarken elektrikli cihazların (televizyon, klima vb.) ve ışıkların kapatılmasını hatırlatan bilgilendirme, 1 puan
26 Odalarda ısıtma ve soğutmanın kontrollü olması,  
  Merkezi kontrollü sistem 5 puan
  Bağımsız ayar sistemi (termostat) 3 puan
27 Odada yer alan cihaz ve makinelerin(minibar, buzdolabı, tv, split klima vb.) yüksek verimli ve az elektrik tüketecek teknolojide olması,(Her biri 2 puan, toplam 6 puan) Azami 6 puan
28 Oda aydınlatılmasında az enerji tüketen aydınlatma elemanlarının kullanılması, 2 puan
29 Odalarda kullanılan cihazların (buzdolabı, minibar, vb.) yüksek verimle ve az enerji harcayacak şekilde; güneş ışığı, ısı kaynakları gibi etkilerden uzak ve cihazın havalandırması sağlanacak şekilde yerleştirilmesi, 2 puan
30 Misafir bulunmayan odalarda perde veya güneşliklerin kapalı tutulması, 1 puan
31 Duş başlıkları ve musluklarda, akan suyun tasarrufuna yönelik özel armatürlerin kullanılması (Fotoselli, ayarlı, hava karışımlı başlıklı vb. su tüketimi dakikada 12 litreyi aşmayan ), 4 puan
32 Rezervuarların her kullanımda 6 litre veya daha az su harcaması (Farklı miktarda su akışını sağlayan veya su akışını durdurabilen ayarlı rezervuarlar), 4 puan
33 Tüm banyolarda duş teknesi veya derinliği azaltılmış küvet kullanılması, 2 puan
34 Banyo ve tuvaletlerde suyun tasarruflu kullanılması konusunda müşterilerin bilgilendirilmeleri, 2 puan
35 Misafirlerden, olası su sızıntılarını işletmeye bildirmelerinin istenilmesi, 2 puan
36 Odalarda tek kullanımlık (şampuan, sabun, duş bonesi, bardak, tabak, çatal bıçak takımları vb.) malzemelerin kullanılmaması, 4 puan
37 Tuvaletlerde çöp kutularının bulunması ve müşterilerin çöplerini tuvalet yerine çöp kutularına atması yönünde bilgilendirilmeleri, 2 puan
38 Tesiste sigara içilmeyen odalar;  
  -Odaların en az %50 sinin sigara içilmez olması, 5 puan
  - Odaların en az %20 sinin sigara içilmez olması, 2 puan
39 Yatak odalarında, atıkların ayrılması hakkında bilgilendirmenin yapılması, 2 puan
40 Aynı misafir için yastık kılıfı, çarşaf, nevresim ve havluların misafirlerin isteğiyle değiştirileceği konusunda bilgilendirilmeleri, 6 puan
41 Misafirlerin, konaklama işletmesine ve diğer turistik yerlere toplu taşım araçlarıyla en kolay nasıl ulaşabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri, 2 puan
42 Misafirlerin, çevre koruma tedbirleri, bio-çeşitlilik ve çevre hakkında bilgilendirilmesi, 2 puan

 

D-TESİSİN ÇEVREYE UYUMU, ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRİCİ DÜZENLEME VE ETKİNLİKLER

 

     
43 Tesisin emsalinin (Toplam inşaat alanının toplam arsa alanına oranı);  
  0,20 veya daha az olması, 8 puan
  0,30 olması, 6 puan
  0,40 olması, 4 puan
  0,50 olması, 2 puan
44 Peyzaj düzenlemesi ve ağaçlandırma, 5 puan
45 Tesisi oluşturan yapıların görsel olarak doğa ile uyumlu olması, 5 puan
46 Tesisin çevrede bulunan tarihi, doğal ve kültürel değerlerin korunmasına katkıda bulunmasına yönelik etkinlikler, 5 puan
47 Çevrede bulunan vahşi veya evcil hayvanların korunması, sağlık, bakım ve beslenmeleri ile ilgili çalışmaların yapılması, 2 puan
48 Tesis bahçesinde, envanteri bulunan endemik bitkilerin korunması ve ekosistemin bozulmaması için özen gösterilmesi, 2 puan
​​

 

E-EKOLOJİK MİMARİ

 

     
49 Tesisin mimari tasarımının özel (çevreye duyarlı) olması, 10 puan
50 Tesisin mimari yapısının, konumunun ve yapı elemanlarının doğal havalandırmayı sağlayacak şekilde olması, 6 puan
51 Tesisin ısı yalıtımının iklim şartlarına uygun, minimum enerji ile yeterli soğutma ve ısıtma imkânı sağlayacak şekilde olması, 5 puan
52 Tesis dış cephesinde kullanılan camlar;  
  Yazın ısının içeri girmesini engelleyecek geçirgenliği kontrol eden, kışın ise ısı kaybını azaltan özel cam, 3 puan
  Çift cam, 2 puan
53 Bina dış cephesinde güneşi kontrol eden yapı elemanlarının bulunması, 2 puan
54 Tesisin inşaatının yapılacağı arazinin amenajman planının yaptırılması, inşaat sırasında çevreye zarar verilmemesi için önlemlerin alınması, tesisin inşasında kullanılan yapı elemanları, malzemelerin çevreye duyarlı olanlarının seçilmesi ve yapılan çalışmaların belgelendirilmesi (Amenajman planı, film, fotoğraf vb. belge), 10 puan
55 Tesisin çevreye en az zarar verecek şekilde yapılmış olması (ÇED Raporu istenir.), 2 puan
56 Çevreye duyarlı boya- cila, kurşunsuz cam vb. kullanılması (Çevre etiketli), (Her biri 2 puan,toplam 4 puan) Azami 4 puan

 

F- ENERJİ

a) Tesiste Enerji Verimliliği ve Tasarrufuna Yönelik Önlem ve Çalışmalar

 

     
57 Binaların giriş kapılarında rüzgarlık veya hava perdesi bulunması, 2 puan
58 Tesisin genel mahallerinde ısıtma ve soğutmanın otomatik kontrollü (termostat) olması, 4 puan
59 Tesiste kullanılan cihaz ve makinelerin (Isıtma kazanı (boiler), merkezi klima (Chiller vb), soğuk oda, dolap, çamaşır yıkama ve kurutma makinesi vb.) yüksek verimli ve az elektrik tüketecek teknolojide olması, (Her biri 2 puan, toplam 6 puanı geçemez) Azami 6 puan
60 Tesiste az enerji tüketen aydınlatma elemanlarının kullanılması, 2 puan
61 Tesisin iç ve dış aydınlatmasının, konunun uzmanı kişilerce hazırlanan proje doğrultusunda, mahal ve alanların kullanım amacına göre, gereği kadar yapılması, 4 puan
62 Tesiste (Koridorlar, bahçe, teknik üniteler, personel mahalleri vb.) harekete veya ışığa duyarlı aydınlatma sistemlerinin kullanılması, 4 puan
63 Bahçe vb. açık alan aydınlatmalarında kullanılan aydınlatma elemanlarının, ışığın gökyüzüne gitmesini engelleyecek şekilde düzenlenmesi, 2 puan
64 Tesisin mutfak ve teknik bölümlerinde kullanılan cihazların (soğuk oda, buzdolabı motorları, merkezi klima cihazları vb.) yüksek verimle ve az enerji harcayacak şekilde; güneş ışığı, ısı kaynakları gibi etkilerden uzak ve cihazın havalandırması sağlanacak şekilde yerleştirilmesi, 5 puan
65 Tesisin bütünü dikkate alındığında önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayacak frekans invertörü, ısı geri kazanım sistemi veya ısı pompası gibi yeni teknolojilerin kullanılması, (Her biri 10 puan toplam 30 puan) Azami 30 puan
66 Tesisin sıcak su üretiminde eşanjör cihazının kullanılması, 2 puan
67 Merkezi ısıtma sistemi olması, 2 puan
68 Merkezi ısıtma sisteminin ihtiyaca uygun olarak kullanılabilmesi amacıyla, binanın bölümlere ayrılarak ısıtılabilmesi imkanı, 2 puan
69 Tesiste elektrik, ısıtma ve soğutma sağlanmasında yeni teknolojilerin kullanılması;  
  Trijenerasyon sistemi, 15 puan
  Kojenerasyon sistemi, 10 puan
70 Tesiste enerji kullanımında hibrit sistem bulunması, 5 puan
71 Saunada zaman kontrol paneli bulunması, 2 puan
72 Çamaşırların doğal yollarla kurutulması (Kapalı mahalde veya görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde açık alanda), 2 puan
73 Genel mahallerde servis hazırlığı yapan personelin elektriği tasarruflu kullanmasını sağlayan aydınlatma donanımının bulunması, 2 puan

 

b) Tesiste Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Hidro, Dalga Enerjisi, Biogaz vb. Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kullanımı

 

     
74 Havaya fazla miktarda sera gazı veren kömür veya ağır petrol ürünleri (sülfür oranı %0,2'den fazla olan) gibi kaynakların enerji olarak kullanılmaması, 5 puan
75 Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik sağlanması; (Enerjiyi sağlayan firmadan yenilenebilir enerjini kaynağını ve oranını gösteren bir yazının alınması halinde değerlendirilir) (Yenilenebilir enerjinin tesis bünyesinde sağlanması halinde 2 puan ilave edilir)  
  Kullanılan toplam elektrik miktarının tamamının yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, 20 puan
  Kullanılan toplam elektrik miktarının %50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, 10 puan
  Kullanılan toplam elektrik miktarının %20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, 4 puan
  Kullanılan toplam elektrik miktarının %10 unun yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, 2 puan
76 Tesiste ısıtma sisteminde kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması (Elektrik haricinde; Güneş paneli, jeotermal vb.);  
  Tamamının yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, 20 puan
  %50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, 10 puan
  %20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, 4 puan
  %10 unun yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, 2 puan
77 Tesiste soğutma sisteminde kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması(Elektrik haricinde; Deniz suyu, güneş vb. );  
  Tamamının yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, 20 puan
  %50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, 10 puan
  %20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, 4 puan
  %10 unun yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, 2 puan
78 Tesisin temiz sıcak su ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması (Elektrik haricinde; Güneş paneli, jeotermal vb.);  
  Tamamının yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, 20 puan
  %50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, 10 puan
  %20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, 4 puan
  %10 unun yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, 2 puan

 

G- SU

 

     
79 İşletmelerin, yerel idareler tarafından hazırlanan su kullanma koruma planına uygun olarak su kullanması (Tesisin bu plana uygun olarak su kullandığına ilişkin ilgili idare yazısı aranır), 5 puan
80 Genel ve personel duş ve tuvaletlerinde bulunan duş başlıkları ve musluklarında, akan suyun tasarrufuna yönelik özel armatürlerin kullanılması (Fotoselli, ayarlı, hava karışımlı başlıklı vb. su tüketimi dakikada 12 litreyi aşmayan), 2 puan
81 Genel tuvaletler ve personel tuvaletlerinde rezervuarların her kullanımda 6 litre veya daha az su harcaması (Farklı miktarda su akışını sağlayan veya su akışını durdurabilen ayarlı rezervuarlar), 2 puan
82 Genel duş ve tuvaletlerde suyun tasarruflu kullanılması konusunda misafirlerin ve personelin bilgilendirilmeleri, 1 puan
83 Genel tuvaletlerde çöp kutularının bulunması ve müşterilerin çöplerini tuvalet yerine çöp kutularına atması yönünde bilgilendirilmeleri, 1 puan
84 Pisuvarlarda suyun akıtıldığı sistemin otomatik (fotoselli) olması, 2 puan
85 Su kaçaklarının izlenmesi ve giderilmesine özen gösterilmesi, 2 puan
86 Yeşil alanların gün ışığı etkili olmadan önce veya gün ışığı etkisini kaybettikten sonra sulanması, 2 puan
87 Atık suların iyileştirilmesi;  
  İşletmenin merkezi arıtma sistemine bağlı olması, 4 puan
  İşletmenin kendine ait atık su arıtma sisteminin bulunması (Mevzuata uygun kriterlere sahip olması ve kriterlere uygun çalıştığının belgelendirilmesi şartıyla), 2 puan
88* Atık su planı;  
  Konaklama işletmelerinin, yerel idarelerin hazırladığı çevreye duyarlı atık su planına uymaları, 4 puan
  Yerel idare tarafından onaylanmış tesise ait çevreye duyarlı atık su planı olması (Yerel idarenin atık su planının olmaması halinde), 2 puan
89 Yağmur sularının veya arıtılmış atık suların temizlik ve içme haricinde (bahçe sulaması ve/veya tuvalet rezervuarlarında) kullanılması, (Her biri 2 puan, toplam 4 puan) 4 puan
90 Deniz suyundan içme veya kullanma suyu elde edilmesi (Yerel idarenin izni olması halinde), 10 puan
91 Su tasarruflu çamaşır ve bulaşık makinelerinin (Çevre etiketli) kullanılması, 4 puan
92 Mutfakta ve bahçede kullanılan suların otomatik olarak kapanmasını sağlayan zaman ayarlı sistem, 2 puan
93 Bahçe sulamasında, gereksiz su tüketimini engelleyen damlama, fıskiye vb. teknolojilerin kullanılması, 4 puan
94 Golf sahaları, ormanlık alanlar gibi sulanması gereken geniş alanları bulunan tesislerde bilgisayar kontrollü özel sulama sistemlerinin kullanılması, 4 puan

 

H- DETERJANLAR, DEZENFEKTANLAR VE TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER

 

     
95 Dezenfektanların hijyen gerekliliği halinde kullanılmaları, 2 puan
96 Çevreye duyarlı deterjan ve dezenfektanların kullanılması (Çevre etiketli), 4 puan
97 Yüzme havuzlarında uygun hijyenik sonuç için minimum miktarda dezenfektan kullanan otomatik dozaj sisteminin kullanılması, 4 puan
98 Uygun mahallerde kimyasal maddeler kullanılmaksızın temizlik yapılması (mekanik temizlik, mikrofiber vb.), 2 puan
99 Bahçelerinin organik tarım esaslarına uygun olarak düzenlenmesi ve bakımının yapılması, 2 puan
100 Haşere ile mücadelede insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ilaçların kullanılması veya doğal tedbirlerin (Sinek tutucu, yapışkanlı kağıt, balık vb.) alınması 2 puan
 

I-  ATIKLAR

 

     
101 Artan sağlıklı günlük yiyeceklerin hayır kurumlarına (Bakım evleri, yurtlar, hayvan barınakları vb.) verilmesi, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, 5 puan
102 Müşterilerin atıkları ayırabilmeleri için tesisin uygun yerlerinde yeterli kutu bidon sağlanması, 2 puan
103 Personel tarafından zararlı atıkların (Yağ filtreleri, boya, florasan ampuller, toner, mürekkep, soğutma ekipmanları, piller, ilaçlar, tıbbi atıklar vb.) diğerlerinden ayrılması (Yerel idareden zararlı atıkların ayrıştırılması hizmetinin verildiğine ilişkin yazı alınır.), (Her biri 2 puan, toplam 10 puan) Azami 10 puan
104 Atıkların personel tarafından çeşitlerine (plastik, kağıt, cam vb.) ayrılması (Ayrıştırılan atıkların yerel idare veya firmalarca değerlendirildiğinin tespiti halinde puan verilir), (Her biri 3 puan, toplam 9 puan) Azami 9 puan
105 Organik atıkların ayrılması ve değerlendirilmesi(kompost, biogaz vb.), 4 puan
106 Yerel idare tarafından atıkların ayrıştırılması hizmeti verilmemesi halinde, yerel idarelere bu hizmetin verilmesi amacıyla talepte bulunulması, 2 puan
107 Yerel idarelerin atıkları toplama imkânının bulunmaması halinde atıkların yerel idare tarafından uygun bulunan yerlere taşınması (Yerel idarenin konuya ilişkin yazısının bulunması halinde değerlendirilir.), 2 puan
108 Genel duş ve tuvaletlerde, ortak alanlarda tek kullanımlık (şampuan, sabun, duş bonesi, bardak, tabak, çatal bıçak takımları vb.) malzemelerin kullanılmaması, 4 puan
109 Tek kullanımlık içecek kutularının (teneke vb.) sunulmaması, bunun yerine cam şişe, postmix, premix vb. ürünlerin kullanılması, 4 puan
110 Tek kullanımlık paketlerin (tereyağ, reçel, bal, peynir vb.) kahvaltı için kullanılmaması, 4 puan
111 Yağ ayrıştırıcılarının tutucularının kullanılması, kullanılan yağların toplanması, mevzuata uygun bir şekilde imhası veya değerlendirilmesi, 112 puan

 

J- DİĞER HİZMETLER

 

     
113 Yerleşim alanı büyük olan golf, tatil köyü vb. tesisler içerisindeki ulaşımın çevreye sera gazı vermeyen araçlarla sağlanması, 2 puan
114 Misafirlerin kullanımı için bisiklet imkanının sağlanması, 2 puan
115 Tuvalet kağıtlarının ve/veya ofis kağıtlarının çevreye duyarlı tip kağıtlardan kullanılması, 4 puan
116 Tesisin idari işlerinde kağıt tüketimini en aza indirecek elektronik yazışma, adisyon, fatura vb. sistemlerin kullanılması, 3 puan
117 Tesiste çevre etiketli eşyaların kullanılması (yastık, çarşaf, masa örtüsü, mobilya, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi, ampul, vb.), (Her biri 2 puan, toplam 10 puanı geçemez) Azami 10 puan
118 Menüde belirtilen yemeklerden, en az iki çeşit yemeğin ve bir çeşit içeceğin organik tarım metotlarıyla üretilen ürünlerden hazırlanması, 2 puan
  En az iki yerel yiyecek ürününün kahvaltı ve öğünlerde sunulması, 2 puan
120 Tesisin orman içinde veya yanında olması durumunda yangın için gerekli önlemlerin alınması (Gözlem, alarm, ihbar, gerekli cihazlar teçhizat, personelin eğitimi, yerel idare ile işbirliği), 5 puan
121 Açık ve kapalı mahallerde gürültü kirliliği konusunda alınacak önlemler;  
  Gürültüsüz cihazların kullanımı, 2 puan
  Tesisat mahallerinin, müzik yayını yapılan mahallerin yalıtımının yapılması, 4 puan
  İnsan sağlığına uygun desibellerde ses yayını yapılması, 2 puan
  Gürültü kaynağının perdelenmesi, 4 puan
    puan
122 Bu formda yer almayan, çevreye duyarlılık çalışmalarına ilave katkı sağlayan faaliyetler veya teknoloji, sistem veya cihazların kullanılması, (Her biri 3 puan, toplam 9 puanı geçemez) Azami 9 puan

 

Not: "*" işareti Temel Kriterleri simgelemektedir. Tesisler, bu formda yer alan temel kriterlerin yerine getirilmesi durumunda değerlendirmeye alınacaktır​

 

 

 

7. Yeşil Yıldız Asgari Puan Tabloları

 

 

 

TATİL TESİSLERİ​​​

SINIFI ASGARİ PUAN ALDIĞI PUAN
5 YILDIZLI TATİL KÖYÜ 330  
5 YILDIZLI OTEL 300  
4 YILDIZLI TATİL KÖYÜ 280  
4 YILDIZLI OTEL 230  
3 YILDIZLI OTEL 170  
1 -2 YILDIZLI OTEL-DİĞER KONAKLAMA TESİSLERİ 140  

 

ŞEHİR TESİSLERİ

SINIFI ASGARİ PUAN ALDIĞI PUAN
5 YILDIZLI OTEL 250  
4 YILDIZLI OTEL 200  
3 YILDIZLI OTEL 170  
1 -2 YILDIZLI OTEL-DİĞER KONAKLAMA TESİSLERİ 140  
​​

​ 

GS7.jpg

 

 

8. Proje Kapsamında Desteklenecek Yeşil Yıldız Faaliyetleri

 

GS82.jpg

 

1-Yeşil yıldızı anlatmak amacı ile 10 ilde 'Farkındalık Konferansları'  düzenlenecektir.

2-Seçilecek 15 Otele Yeşil Yıldız alabilmeleri için ücretsiz olarak eğitim ve danışmanlık desteği verilecektir.

YEŞİL YILDIZ Desteği İçin Online Başvuru: www.tuyup.org

3-Eğitim ve Danışmanlık desteği sonrası bu otellerin başarı hikayelerinin anlatıldığı bir kitapçık hazırlanarak kilit aktörlere dağıtılacaktır.

4-Proje web sayfasında Yeşil Yıldız ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır.

5-Yeşil Yıldız'lı otellerin önemini ve neden seçilmesi gerektiğini anlatan iki adet TV spotu hazırlanıp ulusal kanallarda yayınlatılacaktır.

6-Proje kapsamında elde edilen Yeşil Yıldız bilgi ve deneyimlerinin aktarıldığı bir konferans gerçekleştirilecektir.​

 

GS81.jpg