Faaliyetleri sonucunda çevre kirliliğine sebep olan veya neden olabileceği düşünülen ve Çevre Kanununa göre yürürlükte belirtilmiş olan düzenlemeler uyarınca denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetleri mevzuata uygunluğu alınan önlem, tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanamadığını analiz eden tesis içerisinde yıllık iç tetkik programlarını düzenleyen tesis dâhilinde yâda çevre yönetim hizmetini veren çevre danışmanlık firmalarında çalışan görevlidir

Çevre görevlisi Nitelikleri

Mezuniyeti çevre mühendisliği bölümünden En az dört yıllık olmak Dört yıllık mezuniyeti üniversitelerin Maden mühendisliği, Su ürünleri Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Orman endüstri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, jeofizik mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, makine mühendisliği, ziraat mühendisliği ve tekstil mühendisliği, biyoloji veya kimya fizik bölümlerinden mezun olmak Bakanlıkça yaptırılacak veya yapılacak sınavdan başarılı olmak. Taşra teşkilatının ve merkez bakanlık Çevresel etki değerlendirmesi, Çevre yönetimi Birimlerinde yönetmelikte belirtilen görev ve sürelerde aktif çalışmış olmak

Çevre görevlisi yükümlülükleri

Tesis ve faaliyette çalışan veya Çevre yönetim birimi çevre görevlisi; Faaliyet veya Tesis bünyesinde Mevzuata uygun bir şekilde Çevre yönetimi faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek Düzenli aralıklarla Yürütülen çalışmaları Takip ederek ilgili mevzuatta belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği tespitini etmekle, Senede 1, defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iç tetkik gerçekleştirmek veya iç tetkik sonucunda rapor hazırlamakla, ilgili raporu tesis yada faaliyet sorumlusuna/sahibine sunmak, tesis veya faaliyet içerisinde muhafaza edilmesini sağlamak, Uygunsuzluk tespit edinildiğinde tesis ve faaliyetin sorumlusuna/sahibine uygunsuzluğun giderilmesi doğrultusunda önerilerde bulunmak veya uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin analizini yapmak, Çalışan Personeli çevresel konularda öğretici eğitim çalışmaları yapmak veya özendirici faaliyetleri düzenlemek, Tesis ve faaliyetin çevresel konulardan alması gerekli olan izin lisans veya belgeleri alma, yenileme çalışmalarını yürütmek, Talep edilecek bilgi ve belgeleri belirlenen formatta zamanında veya eksiksiz iletmek, Bakanlık yada çevre ve şehircilik müdürlükleri yapılacak denetimler esnasında; Tesis ve faaliyette hazır bulunmak, Talep edilen bilgi ve belgeleri sağlamak, Öğrenimi gördüğü bilgileri ticari sır mahiyetinde saklı tutmak ile yükümlüdür.

Çevre görevlisi çalıştırma, çevre yönetim birimi

Tesis ve faaliyetlerden; Çevre Kanununca Alınılması Gerekli İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Ek-1 listesinde bulunan alan faaliyet ve çevre yönetim birimleri kurmak, yetkilendirilmiş çevre danışmanlık, çevre yönetim hizmeti almak Çevre Kanunun-ca Alınması Gerekli İzin ve Lisanslar Hakkın, da Yönetmeliğin Ek-2 listesinde bulunan tesis en az bir çevre görevlisi bulundurma veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasından çevre yönetimi hizmeti almak ve çevre yönetim birimi oluşturmak mecburiyetindedir. Yönetimleri bünyesinde, org sanayi bölgeleri bir çevre görevlisi istihdam edilmesi ve çevre yönetim birimi kurulması veya çevre danışmanlık firmasından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi açısında çevre yönetimi hizmetini almak ile yükümlüdür. Belediye il özel idareleri veya mahalli idare birliklerinin ve bunların dahilinde, Çevre Kanununca Alınması Gerekli İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde bulunan tesis ve faaliyetleri çevresel açılardan yönetmek üzere bir çevre görevlisi personeli çalıştırmakla ve çevre yönetim birimi yada yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasından çevresel faaliyetlerin sürdürülmesi hususunda çevre yönetim hizmeti almakla yükümlüdür Hastaneler ve sağlık kuruluşları yatak kapasitesi yirmi ve üzerinde olan bir çevre görevlisi çalıştırmak ve çevre yönetim (birimi) kurmak veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasından hizmet almak ile yükümlüdür.

Çevre yönetim birimi

Çevre yönetim birimleri bir tanesi çevre mühendisi ve çevre mühendisliği alanlarında yüksek lisans ve üzeri eğitimini tamamlamış çevre görevlisi olmak ile iki çevre görevlisi daimi olarak istihdam edilmesi mecburidir. Benzer vergi numarasına sahip tesis ve faaliyetler tek çevre yönetimi birimi çevre yönetim faaliyetlerini sürdürebilir. Çevre yönetimi birimi kurmayı düşünen tesis ve faaliyetler Bakanlık onayı alırlar. Bir ve üzeri tesis yada faaliyetten sorumlu olan çevre yönetimi birimi sorumluluk alanları Bakanlığa bildirme zorunluluğundadır. Bakanlık çevre görevlisi çevre mühendisleri benzer hakka sahip olarak çevre yönetim birimlerinde çalışma yapar.